Repotpisani: Hip Hop u koricama


February 23, 2021

Milslite li da je lako izabrati najboljih sto tekstova srpskog hip hopa od ukupno sedam hiljada, koliko je otprilike objavljeno od samih početaka scene pa sve do januara 2019. kada su autori knjige zasedali, većali i izabrali? Da li papir trpi život sa ulice? Kroz tekstove koje možete pronaći među koricama ove knjige, doživećete (ponovo) važne fenomene društvenog, političkog i kulturnog života Srbije u zadnje dve decenije. Satkana je od iskrenosti, hedonizma, vernosti ulici, društvene angažovanosti, apsurda, tuge, smeha i surovosti. Zabave, ljubavi prema muzici i istorije. Jednoglasno smatramo da hip hop zaslužuje mnogo više prostora u javnosti zbog svog važnog doprinosa srpskoj kulturi te na ovaj način želimo da predstavimo knjigu i podstaknemo vas da nabavite svoj primerak te uživate u pričama, prozi i poeziji. Hvala Ivani, Nebojši i Aleksandru, autorima ove zbirke, na riznici urbane kulture koju su nam podarili. 

Do you think that it is easy to choose the best hundred texts of Serbian hip hop out of a total of seven thousand? This is approximately how many were published from the very beginning of the scene until January 2019, when the authors of the book sat down, argued and chose. Does paper stand street life stories? Through the lyrics that you can find among the covers of this book, you will experience important phenomena of the social, political and cultural life of Serbia in the last two decades. It is woven of sincerity, hedonism, loyalty to the street, social engagement, absurdity, sadness, laughter and cruelty. Fun, love of music and history. We unanimously believe that hip hop deserves much more space in public because of its important contribution to Serbian culture, and in this way we want to present the book and encourage you to get your copy and enjoy the stories, prose and poetry. Thanks to Ivana, Nebojsa and Aleksandar, the authors of this collection, for the treasury of urban culture they gave us.

“Glavni ulog ‘Repotpisanih’ je stav potpisnika knjige da postoje hip hop tekstovi na srpskom jeziku koji mogu da izdrže bjelinu papira u knjizi. Priređivači ove antologije ne beže od subjektivnosti! Ipak, taj izbor ne određuje prevashodno ukus, niti je riječ o metodu koji u prvi plan stavlja prvenstvo, hronologiju ili ‘istorijski značaj’. Nasuprot tome, postoje konkretne karakteristike koje su suštinski uticale na odabir. Selektori su tražili upečatljiv tekstualni motiv pjesme (važan ‘sada i ovde’), zatim da je određeni stilski pravac u repu potpuno ‘izmješten’ i lokalizovan, kao i originalan način pripovjedanja i korišćenja, odnosno, neki bi rekli – kvarenja jezika”, navodi se u saopštenju povodom objavljivanja ovog izdanja.

"The main role of the 'Repotpisani' is the position of the signatories of the book that there are hip hop texts in the Serbian language that can withstand the whiteness of the paper in the book. The editors of this anthology do not run away from subjectivity! However, that choice does not primarily determine taste, nor is it a method that puts primacy, chronology or ‘historical significance’ in the foreground. In contrast, there are specific characteristics that substantially influenced the selection. The selectors were looking for a striking textual motif of the song (important 'now and here'), then that a certain stylistic direction in the tail was completely 'displaced' and localized, as well as the original way of narration and use, that is, some would say - language corruption ", he states in a statement on the occasion of the publication of this issue.

Izvođači čija dela možete pronaći u Repotpisanima, između ostalih su: Škabo, Marčelo, Sajsi MC, Lou Benny, Struka, Smoke, Ramirez i drugi. 

Da li je i vama trip da reči omiljenih repera čitate samo na papiru, bez bita i matrice?

Performers you can find in this work are, among others: Škabo, Marcelo, Sajsi MC, Lou Benny, Struka, Smoke, Ramirez and others.

Is it a trip for you to read the words of your favorite rappers only on paper, without beats and instrumental?


Latest In Culture