Izložba / Exhibition: Airplus - Marko Stojanović


December 21, 2020

Izložba / Exhibition Airplus
Galerija Centra za grafiku, Fakultet likovnih umetnosti, Pariska 16
From December 24th until January 23rd

Ne odustajući od svoje decembarske tradicije, Centar za grafiku Akademija pri Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, predstavlja svoj kalendar za narednu godinu 2021. Ako nas je nečemu naučila proživljena 2020. godina, jeste strpljenju da otpisujemo brojke, kako dani prolaze. Možda nam je ovaj 22. kalendar Centra za grafiku još značajniji, jer otpisivanjem svakog tog broja sa kalendarijuma bivamo svesniji vrednosti svakog udisaja i izdisaja, upijamo dan koji prolazi kao tihu pobedu, u nadi da ćemo, bukvalno, preživeti još jednu godinu. 

Kalendar Centra za grafiku je autorsko delo umetnika koji nam vizuelno realizuje svoju stvarnost i lično proviđenje onoga što predstoji. Nikako slučajno, umetnik odabran da nosi na svojim „leđima“ buduću 2021. je Marko Stojanović. Njegova sposobnost, možda i instinkt, da uoči društvene anomalije, delikatne repetitivne specifičnosti i navike okruženja, nametnule su baš ovog autora kao posve prirodan izbor da uvede posmatrača u blisku mu budućnost. 

Without giving up its December tradition, the Center for Graphics Academy at the Faculty of Fine Arts in Belgrade presents its calendar for the next year 2021. If the year 2020 taught us something, it is patience to write off the numbers as the days go by. Perhaps this 22nd calendar of the Center for Graphics is even more important to us, because by writing off each of those numbers from the calendar, we become more aware of the value of each inhale and exhale, we absorb the day that passes as a silent victory, hoping to literally survive another year.

The Calendar of the Center for Graphics is the work of an artist who visually realizes his reality and personal providence of what is to come. It is no coincidence that the artist chosen to carry the future of 2021 on his "back" is Marko Stojanović. His ability, perhaps instinct, to notice social anomalies, delicate repetitive specifics and habits of the environment, imposed this author as a completely natural choice to introduce the observer to his near future.                                              

Kalendar Centra je posebno izdanje, štampano kao umetnička grafika ovoga puta kombinuje 3 tehnike štampe, dve umetničke i jednu industrijsku, sugerišući da je medij grafike komunikativan sa savremenim tehnologijama, nije hermetičan, niti isključiv i omogućava umetiku da njime rukovodi do najboljeg vizuelnog rezultata.  Kombinacijom litografije (Master prinetr Marija Anđelković), ofset i sito štampe (Master printer Tamara Pajković), u u ekskluzivnom tiražu od 99 potpisanih originalnih primeraka Marko Stojanović nam skreće pažnju na vazduh, sveprisutan i veoma dragocen, ne bismo li preživeli još jednu godinu.

Do sada su izvedena dela umetnika različitih generacija poput Bojana Bema, Marije Dragojlović, Srđana Đileta Markovića, Bore Iljovskog, Miodraga Rogića, Dušana Otaševića, Predraga Neškovića, Zorana Naskovskog, Vladimira Perića, Ivana Šuletića, Dobrivoja Bate Krgovića. Vladimira Nikolića, Nemanje Nikolića.

The Center's calendar is a special edition, printed as artistic graphics, this time combining 3 printing techniques, two artistic and one industrial, suggesting that the medium of graphics is communicative with modern technologies, not airtight or exclusive and allows the artist to manage it to the best visual result. With a combination of lithography (Master printer Marija Andjelković), offset and screen printing (Master printer Tamara Pajković), in an exclusive circulation of 99 signed original copies, Marko Stojanović draws our attention to the air, ubiquitous and very precious, so that we would not survive another year.

So far, works by artists of different generations have been exhibited, such as Bojan Bema, Marija Dragojlović, Srdjan Đilet Marković, Bora Iljovski, Miodrag Rogić, Dušan Otašević, Predrag Nešković, Zoran Naskovski, Vladimir Perić, Ivan Šuletić, Dobrivoje Bata Krgović. Vladimir Nikolić, Nemanja Nikolić.

----------

airplus fb event2

Paket je stigao kao posledica nekoliko klikova na sajtu Amazon, prvog septembra 2016. godine. Prostor između patika i kutije popunjavali su brendirani, najlonski jastučići – Airplus®. Ispostaviće se, u kesicama je zarobljen vazduh sa jedne od 68 lokacija širom sveta, na kojima posluje kompanija Storopack, osnovana 1874. godine.

Takođe širom sveta, trećeg novembra 2020. godine, obeležen je Svetski dan čistog vazduha, a šestostepena skala označila je Beograd kao grad koji je toga dana udisao najzagadjeniji vazduh na svetu. Ipak bilo je moguće tog dana udisati i čist planinski vazduh u Beogradu, zahvaljujući kompaniji Vitality Air®, koja od 2014. godine pakuje i distribuira vazduh iz kanadskih nacionalnih parkova.

A package arrived, as a consequence of several clicks on Amazon, on September 1, 2016. The space between the sneakers and the box was filled with branded, plastic cushions – Airplus®. As it would turn out, what was trapped in the cushions was air from one of 68 locations around the world where Storopack company, founded in 1874, does business. 

Also around the world, on November 3, 2020, Clean Air Day was celebrated, while a 6-figure scale designated Belgrade as the city with the world’s most polluted air. However, inhaling clean mountain air was also possible in Belgrade on that day thanks to Vitality Air®, a company which has been packing and distributing air from the national parks of Canada since 2014.

 Ne postoji hemijska formula za vazduh – ova mehanička smeša gasova razlikuje se po količini suspendovanih čestica, sumpor-dioksida i azotnih oksida na svakoj mernoj stanici. Još od 1946. godine, kompanija ScentAir® razvija proizvode za negu vazduha i mirisni marketing – tako kafa i peciva mirišu još dalje hodnicima, a vazdušna masa postaje sličnog sastava u svim prodavnicama istog lanca, obojena brižljivo dizajniranim, korporativnim mirisom. Od 2019. godine u ovoj smeši gasova može se naći i najpoznatiji virus.

Ako mi se danas, dvadesetog novembra 2020 godine, neko približi, organizam će se sabiti ka jednoj unutrašnjoj tački i zaustaviću najvažniju spontanu radnju – neću disati. To je možda i najzdravija odluka koju ću danas doneti. Ubrzo potom, dah se ipak odbija o masku i kondenzuje se na stakla naočara. Vazduh koji udišemo mora biti samo naš. LG PuriCareThinq TM. Therapy Air®.Nike® Air. Vazduh ubija, suggested post. Don't even need to touch me; Baby, just; Breathe on me, yeah, oh.

There’s no chemical formula for air – this mechanical mixture of gasses differs in the amount of suspended particles, sulfur dioxide and nitric oxides in each measuring station. Ever since 1946, ScentAir® has been developing air care and scent marketing products – so, the smell of coffee or pastry can be felt further down the corridors, and the air mass can have a similar content in all shops of the same sales chain, scented with a carefully designed, corporate fragrance. Since 2019, in this mixture, the most famous virus can also be found.

If today, on November 20, 2020, someone approaches me, my organism will condense into an inner point and I will stop the most important spontaneous action – I won’t breathe. That might be the healthiest decision I will make today. Soon after, breath will bounce back off the mask and condense on the eyeglasses. The air we breathe must be only ours. LG PuriCareThinq TM. Therapy Air®.Nike® Air. Air kills, suggested post. Don't even need to touch me; Baby, just; Breathe on me, yeah, oh.


Latest In Culture