Beograd u svetu / Belgrade around: Uroš Zmaev Uljarević


December 03, 2020

koja je glavna razlika izmedju Beograda i grada u kojem trenutno živiš ?

Uređenost, čistoća i generalno postojanje reda, mira, sigurnosti. Zelene površine, parkovi i šume - 50% grada Beča je zelena površina. Umetnost, kultura i muzika, veliki broj muzeja, galerija i pregršt kulturno-umetničkih događaja iz svih oblasti tokom cele godine.

What is the main difference between Belgrade and the city where you currently live?

Orderliness, cleanliness and the general existence of order, peace, security. Green areas, parks and forests - 50% of the city of Vienna is a green area. Arts, culture and music, a large number of museums, galleries and a handful of cultural and artistic events from all areas throughout the year.


Glavni razlog za odlazak iz Beograda?

Potreba za promenom sredine. Dok sam studirao u Beogradu sam i paralelno radio, a posle studija sam sve više želeo da pokušam da gradim život i karijeru u nekom evropskom gradu koji bi imao da mi ponudi nešto više što sam osećao da mi trenutna sredina ne omogućava. To je prvenstveno ispunjenje nekih potreba za odgovarajućim sadržajem, kreativnim razvojem. Takođe i želja za jednim stabilnim, fer i čistim ekonomsko-političkim okruženjem.

The main reason for leaving Belgrade?

The need to change the environment. While I was studying in Belgrade, I also worked, and after my studies I increasingly wanted to try to build a life and career in a European city that would offer me something more that I felt the current environment did not allow. It is primarily the fulfillment of some needs for appropriate content, creative development. Also, the desire for a stable, fair and clean economic and political environment.

Da li te neki deo grada u kojem živiš podseća na Beograd i zbog čega?

Beč je po mnogo čemu blizak Beogradu, svaki supermarket nudi srpske proizvode, mnogo mojih sugrađana je iz Srbije i drugih ex-YU država. Neke zgrade podsećaju na zgrade u Beogradu ali to je pre uticaj Austrije na arhitekturu Beograda, nego obrnuto.

Does any part of the city where you live remind you of Belgrade and why?

Vienna is close to Belgrade in many ways, every supermarket offers Serbian products, many of my fellow citizens are from Serbia and other ex-Yugoslav countries. Some buildings resemble buildings in Belgrade, but that is more the influence of Austria on the architecture of Belgrade, than the other way around.


Da li bi radije preselio Beograd u zemlju u kojoj živiš, ili grad u kojem živiš u Srbiju?

Mislim da je iz mnogo razloga učinkovitije "preseliti" Beograd u Austriju.

Would you rather move Belgrade to the country where you live, or the city where you live to Serbia?

I think that for many reasons it is more efficient to "move" Belgrade to Austria.

Koja je prva psovka na sprskom jeziku koju si naučio lokalca u gradu u kojem živiš?

Austrijanci i ljudi koji žive u Beču su od malih nogu okruženi Srbima i srpskim jezikom, sigurno imaju i više prijatelja Srba, tako da znaju, ne samo psovke, nego i dosta drugih naših reči.

What was the first swear word in Serbian that you taught a local in the city where you live?

Austrians and people who live in Vienna have been surrounded by Serbs and the Serbian language since they were little, they certainly have more Serb friends, so they know, not only swear words, but also a lot of our other words

Koja je to hrana koju nosiš sa sobom iz Beograda sadašnjoj kući?

Samo domaći džem koji mi roditelji prave, što bih nosio iz roditeljske kuće i da živim u svom stanu u Beogradu. Srpske proizvode imam da kupim u svakom supermarketu.

What is the food you bring with you from Belgrade to your current home?

Only homemade jam that my parents make, which I would bring from my parents house even if I lived in my apartment in Belgrade. I have Serbian products to buy in every supermarket.

Da si ostao u Beogradu čime bi se bavio trenutno?

Verovatno kao i sada - savetovanje u industriji informacionih tehnologija. Doduše, sumnjam da bih se u Beogradu bavio slikarstvom - taj zanat sam ovde izučio i zavoleo. Takođe sam ovde osnovao i "Klub mladih umetnika" koji okuplja mlade autore i ljubitelje umetnosti koji dolaze sa naših prostora. Beč je izuzetno plodno tlo za svako kulturno i umetničko delovanje, te su i ove moje aktivnosti bile lake i logične i ispraćene velikom podrškom.

If you had stayed in Belgrade, what would you be doing at the moment?

Probably as now - consulting in the information technology industry. However, I doubt that I would do painting in Belgrade - I learned and loved that craft here. I also founded the "Club of Young Artists" here, which brings together young authors and art lovers who come from our area. Vienna is an extremely fertile ground for every cultural and artistic activity, so these activities of mine were easy and logical and accompanied by great support.

Uporedi noćni život i kulturnu scenu Beograda sa gradom u kojem živiš.

Beograd je grad koji nikada ne spava, ali ipak mu nedostaje širina ponude. Beč je internacionalna, multikulturalna evropska prestonica, polovina stanovnika su stranci ili neaustrijskog porekla. Svi oni donose i proslavljaju svoje tradicije i kulture - tu su ritmovi afrike, azije, bliskog istoka, latino ritmovi... Mogu se pevati karaoke sa Rusima ili ići na azijski KTV, slušati džez svirke, tvrdi berlinski tehno zvuk... gotovo sve se može naći. Naravno, tu je i mnogo lokala sa našom muzikom - DJ ili žive svrke, nastupi domaćih izvođača, toga nikada ne fali. Beč je jedna od prestonica evropske kulture, to je odveć dobro poznato i cenjeno i to je definitivno jedan od najsnažnijih korena koji me ovde drži uzemljenog.

Compare the night life and cultural scene of Belgrade with the city where you live.

Belgrade is a city that never sleeps, but still lacks the variety of its offer. Vienna is an international, multicultural European capital, half of the population are foreigners or of non-Austrian origin. They all bring and celebrate their traditions and cultures - there are rhythms of Africa, Asia, the Middle East, Latin rhythms ... You can sing karaoke with Russians or go to Asian KTV, listen to jazz concerts, hard Berlin techno sound ... almost everything can be found. Of course, there are also many bars with our music - DJ or live performances, performances by local performers, that's never lacking. Vienna is one of the capitals of European culture, it is too well known and appreciated and it is definitely one of the strongest roots that keeps me grounded here.


Da si gradonačelnik Beograda koji bi bio tvoj plan napretka kako bi privukao ljude poput tebe da se vrate?

Sistematsko (pre)uređenje.

If you were the mayor of Belgrade, what would be your plan of progress in order to attract people like you to return?

Systematic (re)arrangement.


Da li su se tvoji pogledi na svet promenili od kada si se preselio?

Svaka selidba i promena sredine, o kojoj god udaljenosti da se radi, širi pogled i otvara um. To je jedno nezamenljivo iskustvo, ključno za razvoj kako ljudskog bića, tako i individue kao članice društva. Upoznavanje novih naroda, kultura, i sve te različitosti kao i sličnosti donosi širinu svesti. Ljudi su društvena bića, a društva je mnogo i treba ih mešati - tako se rađaju razumevanje, tolerancija, inspiracija.

Have your views of the world changed since you moved?

Every move and change of environment, whatever the distance, expands the view and opens the mind. It is an irreplaceable experience, crucial for the development of both the human being and the individual as a member of society. Getting to know new peoples, cultures, and all those differences as well as similarities brings a breadth of consciousness. People are social beings, and there are many societies and they should be mixed - that is how understanding, tolerance, inspiration are born.


Latest In Life